Atgal

DoktorantūraFilosofijos krypties nuolatinių studijų doktorantai

FILOSOFIJOS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Europos humanitariniu universitetu (Valstybės žinios, 2011, Nr. 74 -3562)

Filosofijos krypties nuolatinių studijų doktorantai:
Aistis ŽEKEVIČIUS, priimtas nuo 2019-12-20, vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Dalia ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, priimta nuo 2019-11-01, vad. akad. Antanas Andrijauskas (LKTI)
Matas GRUBLIAUSKAS, priimtas nuo 2018-11-01, vad. dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
OLEG SKORIUKOV, priimtas nuo 2018-11-01, vad. dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
Denis PETRINA, priimtas nuo 2017-11-01 (ES finansuojama), vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Sigita DACKEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2017-11-01, vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Lina GOTAUTĖ, priimta nuo 2016-12-30, vad. dr. Loreta Poškaitė (LKTI)

Filosofijos krypties Doktorantūros tematikos ir vadovai bei 2020 m. priėmimo taisyklės

Atviro konkurso į filosofijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2020 metais sąlygos ir tvarka (PDF)

Prasymas stojimui (DOC)

Doktorantūros tematikos ir vadovai (papildyta) (PDF)

Patikslinta tematika: Platono dialogai ir platonizmo tradicija (PDF)

List of Dissertation Topics and Possible Supervisors in Philosophy (updated) (PDF) 

ORDER AND CONDITIONS OF OPEN COMPETITION TO DOCTORAL STUDIES IN PHILOSOPHY SCIENCE FIELD IN 2020 (PDF) 

Application form (DOC)  

PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto
su Lietuvos kultūros tyrimų institutu,
Europos humanitariniu universitetu
Filosofijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
2020 m. birželio 5 d. posėdžio nutarimu Nr. 5, priedas Nr. 2

ATVIRO KONKURSO Į FILOSOFIJOS MOKSLO KRYPTIES
DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2020 METAIS SĄLYGOS IR TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokslo krypties kodas
Mokslo kryptis
H 001
Filosofija

1.1.Į filosofijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos doktorantūrą pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi skirtingas tematikas.
1.2.Konkursą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla, konkursą vykdo Filosofijos mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau – Komitetas) šiose priėmimo sąlygose nustatyta tvarka.
2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
2.2. Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
2.3. Užsienio kalbų mokėjimas.
3. REIKALINGI DOKUMENTAI
Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
Dviejų filosofijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos (einamųjų metų)
Gyvenimo aprašymas (pasirašytas)
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projekto elektroninė kopija .doc ar .docx formatu; jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti
4. ATRANKOS KRITERIJAI
4.1.Mokslinės publikacijos (MP). Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką. Taškai už mokslines publikacijas skiriami pagal pridedamą lentelę ir perskaičiuojami į dešimtbalę vertinimo sistemą (1 priedas).
4.2.Mokslinio tyrimo projektas (TP). Projektas rengiamas pagal Komiteto nustatytus reikalavimus (2 priedas). Projektą vertina du Komiteto paskirti recenzentai. Galutinį balą sudaro abiejų recenzentų vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
4.3.Diplomo pažymių vidurkis (DV). Skaičiuojamas magistro arba jam prilyginto diplomo priedo / priedėlio bendras, t.y. studijų dalykų ir baigiamojo darbo, pažymių aritmetinis vidurkis.
4.4.Motyvacinis pokalbis (PK). Pokalbio metu vertinama pretendentų pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamos mokslo krypties doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės veiklos bei mokslinės patirties atitiktis pasirinktai tematikai, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą1 sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.
5. KONKURSINIO BALO SANDARA
5.1.Stojančiųjų konkursinis balas (KB) sudaromas pagal aukščiau išvardintus atrankos kriterijus ir skaičiuojamas pagal formulę: KB = 0,2MP +0,3TP + 0,2DV + 0,3PK, kur:
MP – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje,
TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas,
DV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio bendras pažymių vidurkis,
PK – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
5.2.Surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užimta tas pretendentas, kurio tyrimo projekto įvertinimas yra aukštesnis.
6. PRIĖMIMO EIGA
6.1.Pretendentas pateikia prašymą doktorantūros institucijos, į kurią pretenduoja, Rektoriui leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse. Šį prašymą galima pateikti kiekvienos doktorantūros teisę turinčios institucijos Mokslo tarnybai. Kartu su prašymu pateikiami ir kiti, 3 punkte nurodyti, dokumentai. Konkurse dalyvauja tik laiku visus reikalingus dokumentus pateikę stojantieji.
6.2.Į motyvacinį pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji.
6.3.Vadovaudamasis atrankos kriterijais, Komitetas sudaro atskiras prioritetines eiles į partnerinių institucijų doktorantūros tematikas pagal aukščiausią konkursinį balą.
6.4.Per tris dienas po konkurso rezultatų suskaičiavimo, pretendentas gali teikti apeliaciją Komitetui; gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per tris dienas gali teikti apeliaciją universiteto, į kurį pretendavo, rektoriui.
6.5.Paskelbus pakviestųjų sąrašą, pretendentai nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, tačiau Komiteto sprendimu atitinkantys doktorantūros studijoms keliamus reikalavimus, gali rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami doktorantūros institucijos nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
1 Balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies
6.6.Su asmenimis, pakviestais į doktorantūros studijas, pasirašomos nustatytos formos dvišalės sutartys, kurių pagrindu rengiamas rektoriaus įsakymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas.
6.7.Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
Priėmimas į doktorantūrą:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas
2020 07 01 – 2020 08 28
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis)
2020 09 07 2020 09 15
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas)
2020 09 07 2020 09 15
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus
2020 09 16
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui
2020 09 17 – 2020 09 21
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui
2020 09 22 – 2020 09 24
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2019 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas
2020 09 29 – 2020 09 30
7. KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS TVARKA
7.1.Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3 skyriuje, bei papildomai šiuos dokumentus:
7.1.1.Išsilavinimo dokumento ir jo priedo notariškai patvirtintą vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.
7.1.2.Pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą kopiją. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą gali išduoti Studijų kokybės vertinimo centras ir aukštosios mokyklos, pateikus reikalaujamus dokumentus.
7.1.3.Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos, mokslinio tyrimo projektas gali būti pateikiami anglų kalba.
7.2.Konkurse dalyvaujantys asmenys patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
7.3.Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
8. NEFINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KAINA
Studijų forma
Metinė studijų kaina*, Eur
VDU
LKTI
EHU
Nuolatinės studijos
10646
-
10646
Ištęstinės studijos
7097
-
7097
Studijų įmoka turi būti sumokėta per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-32, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti mažinamos.
9. KONTAKTAI
Vytauto Didžiojo universitetas Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas. Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815, + 370 619 21615, el. paštas doktorantura@vdu.lt Dokumentai teikiami: https://epasirasymas.vdu.lt Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių 58 – 215, Vilnius. Kontaktinis asmuo – Sandra Kuliešienė, tel. 8 687 76 622, el. paštas lkti@lkti.lt. Dokumentai teikiami: https://epasirasymas.vdu.lt
Europos humanitarinis universitetas
Savičiaus g. 17, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Oleg Vinichenko, tel. +375 29 7095275, el. paštas: oleg.vinichenko@ehu.lt. Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.
1 priedas
MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTINIMAS
Mokslo darbo rūšis
Matavimo vnt.
Taškai
Mokslo straipsniai leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science ir (ar) Scopus duomenų bazėse
Autoriaus indėlis*
4
Mokslo straipsniai mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse
Autoriaus indėlis
3
Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
Autoriaus indėlis
2
Mokslo straipsniai recenzuojamuose kultūros, meno ir profesiniuose leidiniuose; konferencijų pranešimų medžiagoje
Autoriaus indėlis
1
Kita**
Autoriaus indėlis
0–4
*Autoriaus indėlis (AI) skaičiuojamas pagal formulę AI=1/NA, kur NA – visų straipsnio autorių skaičius. Pvz.: jeigu straipsnio autorių skaičius yra 4, tai autoriaus indėlis bus lygus 0,25, t.y. AI=1/4=0,25.
**Komitetas turi teisę vertinti ir kitokią pretendento mokslinę produkciją, nepatenkančią į šią lentelę, ir skirti už ją papildomų taškų nuo 0 iki 4.
Recenzuojami mokslo leidiniai: recenzuojami periodiniai, recenzuojami tęstiniai arba recenzuojami vienkartiniai leidiniai, turintys mokslininkų redakcinę kolegiją ir ISSN arba ISBN numerį.
Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo leidiniuose ir turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas, bibliografiją, formules, brėžinius, metodologijos aprašą, statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko. Mažesnių nei 0,25 aut. l. (1aut. l. = 14 psl.) apimties mokslo publikacijų užskaitymą sprendžia Komitetas.
Bendra taškų suma į dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu:
• Didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų.
• Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10).
• Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).
2 priedas
REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI
MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTUI
1. Stojančiojo į doktorantūrą mokslinio tyrimo projektas (toliau – Projektas) yra savarankiškas mokslinis darbas, kurio tikslas yra atskleisti autoriaus mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, metodologinį pasirengimą, motyvaciją, teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, taip pat konkretų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.
2. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas bei dabartinė išnagrinėjimo situacija, apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, nurodomos galimos jų sprendimo kryptys ir būdai.
3. Projektą turi sudaryti šios dalys:
• ĮVADAS. Jame atskleidžiamas temos aktualumas, naujumas, kodėl šią temą yra būtina tirti, suformuluojama problema, planuojamos disertacijos objektas, tikslas ir uždaviniai, gali būti suformuluotos ir hipotezės ar ginamieji teiginiai.
• LITERATŪROS APŽVALGA. Šioje dalyje apžvelgiamas temos ištirtumas Lietuvoje ir pasaulyje, atskleidžiama, kaip disertacija galėtų papildyti jau atliktus tyrimus.
• METODOLOGIJA. Šioje dalyje aptariami galimi tyrimo metodai ir eiga, paaiškinama, kaip bus analizuojami gauti duomenys, koks bus jų patikimumas.
• BIBLIOGRAFIJA. Šioje dalyje pateikiami šaltiniai ir literatūra, kurie buvo naudoti rengiant projektą.
4. Projekto apimtis 8 000–12 000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus), t.y. apie 4–5 puslapius.
5. Tekstas spausdinamas 1,5 intervalo eilutėmis, 12 dydžio, Times New Roman stiliaus raidėmis. Puslapio paraštės: 3 cm – kairėje, 1,5 – cm dešinėje; viršuje ir apačioje – 2 cm.
MOKSLINIO TYRIMO PROJEKTO
VERTINIMO KRITERIJAI
1. Tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai.
2. Apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste.
3. Stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti.
4. Numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama.
5. Numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodologija.
6. Darbas parašytas taisyklinga lietuvių kalba bei atitinka bendruosius mokslinių darbų reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingas mokslinės kalbos stilius).

Menotyros krypties nuolatinių studijų doktorantai

MENOTYROS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija (2018 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-477).

Priėmimas į nuolatines VDA, LKTI ir LMTA vykdomas Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2020 m. >>>

Menotyros krypties nuolatinių studijų doktorantai:
Kotryna MARKEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2019-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
Valentyn ODNOVIUN, priimtas nuo 2019-10-01, vad. dr. Agnė Narušytė (LKTI)
Paulius PETRAITIS, priimtas nuo 2019-09-01 (ES finansuojama), vad. dr. Odeta Žukauskienė (LKTI)
Viktorija BRUNEIZERYTĖ, priimta nuo 2018-10-01, vad. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė (LKTI)
Jogintė BUČINSKAITĖ, priimta nuo 2018-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
Marius ARMONAS, priimtas nuo 2017-10-01, vad. dr. Erika Grigoravičienė (LKTI)
Dainius JUNEVIČIUS, priimtas nuo 2016-11-01, vad. dr. Jolita Mulevičiūtė (LKTI)
Marius DARAŠKEVIČIUS, priimtas nuo 2016-11-01, vad. dr. Rasa Butvilaitė (VDA)
Eglė JUOCEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2015-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)

Priėmimas į nuolatines VDA, LKTI ir LMTA vykdomas Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2020 m.

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją.

Priėmimo datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

rugpjūčio 10-14 d.
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems

rugpjūčio 24 d., 10 val. 

Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas

rugpjūčio 24 d., 17 val. 

Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas

rugpjūčio 25-26 d.

Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas 

rugpjūčio 28 d.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbio įvertinimas, publikacijų ir mokslinių publikacijų įvertinimas.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), publikacijų ir mokslinių publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio.

Ʃ - Konkursinis balas
Ʃ = 0,5Mtp + 0,3Pk + 0,2Mpb

Konkursinio balo sandara

Priėmimo komisija, taikydama dešimtbalę sistemą, įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, ir pokalbio metu išryškėjusį tinkamumą moksliniam darbui, motyvaciją vykdyti pasirinktos mokslinės problemos tyrimus, mokslinio darbo patirtį. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal pridedamą lentelę. Bendra taškų suma perskaičiuojama į dešimtbalę sistemą tokiu būdu: didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų. Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10). Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

Eil. Nr.

Mokslo darbo rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

1.

Publikacija recenzuojamame mokslo leidinyje

vnt.

10

2.

Publikacija kultūros ar profesiniame leidinyje

vnt.

7

Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

• Prašymas Rektoriaus vardu;
• Diplomo ir jo priedėlio kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą. Stojantieji, kurie 2020 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą, tačiau jų diplomų įteikimas numatytas vėliau nei 2020-06-18, gali pateikti pažymą apie baigiamojo darbo įvertinimą iš institucijos, kurioje apsigynė magistro laipsnį. Tokiu atveju diplomo ir jo priedėlio kopijos pateikiamos įstojus.
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2020 m.
• Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų). Projektas turi būti priskirtas tam tikrai tematikai (tematikų sąrašas ČIA) arba dviem tematikom priorite tvarka.
• Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV)
• Mokslinių ir kitų publikacijų sąrašas ir mokslinių publikacijų kopijos
• Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
• Stojimo įmokos kvitas

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
SWIFT: HABALT22;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 30 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Informacija teikiama

Vilniaus dailės akademija
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
tel. (8–5) 2105 456
el. p. doktorantura@vda.lt
Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58 – 215, Vilnius
tel. (8–5) 2 751898
el. p. lkti@lkti.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, Vilnius, 208 kabinetas
tel. (8 5) 261 7682
e.p. doktorantura@lmta.lt

 

Pranešimai apie apgintas disertacijas
 • · 2019 m.  spalio 4 d. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė apgynė daktaro disertaciją tema Vakarų Europos dailė Lietuvos kolekcijose XIX amžiuje ir grafas Vladislovas Tiškevičius“ (Menotyra – H 003). Plačiau >>>
 • · 2018 m. lapkričio 30 dieną Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Karina Simonson apgynė daktaro disertaciją tema „Žydų fotografai Pietų Afrikos respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“ (Menotyra – 03H). Plačiau >>>
 • · 2017 m. gruodžio 15 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Žilvinas Vareikis apgynė daktaro disertaciją „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 • · 2017 m. lapkričio 28 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Vaiva Kubeckienė apgynė daktaro disertaciją „Žaidžiantis žmogus baroko kultūroje“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 • · 2016 m. spalio 14 dieną Lijana Birškytė Klimienė apgynė daktaro disertaciją tema ŠV. ONOS KULTAS IR ATVAIZDAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>
 • · 2016 m. gegužės 27 d. Kasparas Pocius apgynė daktaro disertaciją tema „G. Deleuze'o ir F. Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste“ (Filosofija 01 H). Plačiau >>>
 • · 2015 m. spalio 9 dieną Julija Fomina apgynė daktaro disertaciją tema „MENO PARODŲ KURATORYSTĖ LIETUVOJE: SAMPRATOS IR RAIDA“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau>>>
 • · 2014 m. gruodžio 17 d. Edita Budrytė apgynė daktaro disertaciją tema „Meno kūrinio interpretacijos validumo problema analitinėje estetikoje. Analitinės ir hermeneutinės prieigų sankirtos” (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. gruodžio 15 d. Leonida Gaidauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida"(filosofija – 01 H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. gruodžio 12 d. Margarita Poškutė apgynė daktaro disertaciją tema „Pasaulėžiūrų įtampų laukai lietuvoje XIX–XX a. sandūroje" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. birželio 13 d. Rasius Makselis apgynė daktaro disertaciją tema „Neoplatoniškoji „MĄSTYMO GYVENIMO‟ samprata: plotino, proklo ir pseudo dionisijo areopagiečio koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija 01H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. birželio 12 d. Tautvydas Vėželis apgynė daktaro disertaciją tema „Gamtos ir technikos santykio problema heideggerio dialoge su daoizmu“ (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. birželio 12 d. Agnė Kulbytė apgynė daktaro disertaciją tema „Romantizmas kaip postmoderniosios meninės reprezentacijos šaltinis“ (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • · 2012 m. rugsėjo 20 d. Kristina Karvelytė apgynė daktaro disertaciją tema „Posūkis nuo kalbos link vaizdo postmoderniojoje filosofijoje“ (Filosofija 01H). Plačiau >>>
 • · 2012 m. gegužės 18 d. Julius Vaitkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje (konfucianizmo ir daoizmo teorijų lyginamoji analizė)“(Filosofija 01H)  Plačiau >>>
 • · 2011 m. gegužės 20 d.  Renata Dubinskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Dokumentalumo koncepcijos ir formos Lietuvos videomene: tarp dokumentinio kino ir vaizduojamojo meno“(Menotyra 03H, meno istorija H 310).
 • · 2011 m. gegužės 6 d. Gediminas Degėsys apgynė daktaro disertaciją tema „Estetinių principų sklaida užsachario Afrikos skulptūroje" (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).
 • · 2011 m. balandžio 29 d. Aušra Urbonienė apgynė daktaro disertaciją tema „Referencijos problema Jacques‘o Derrida filosofijoje.“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).
 • · 2011 m. balandžio 15 d. Teresė Jurkuvienė apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje" (Menotyra 03H, meno istorija H 310).
 • · 2010 m. lapkričio 26 d. Daiva Šabasevičienė apgynė daktaro disertaciją tema „Jono Vaitkaus režisūros modeliai“ (Menotyra 03H, teatrologija H 330).
 • · 2009 m. gruodžio 18 d. Vaida Asakavičiūtė apgynė daktaro disertaciją tema „Gyvenimo sampratos sklaida Friedricho Nietzsche`s filosofijoje (kritinė analizė)“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 
 • · 2009 m. gruodžio 18 d. Daiva Tamošaitytė apgynė daktaro disertaciją tema „Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 
 • · 2009 m. spalio 30 d.  Gabija Surdokaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).